Antwoord college op vragen PvdA over De Hoeken

  • zaterdag 20 februari 2016
  • Redactie

Op 14 januari stelde de PvdA vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Capelle aan den IJssel over de leefbaarheid en veiligheid in en rond de Hoeken in Oostgaarde.

Hier het antwoord van het college:

Geacht heer Ponte,
Wij waarderen het dat u eerst signalen omtrent de woon-/leefsituatie in en rond de flats aan de Schermer- en Purmerhoek controleert voordat u er op in gaat.
Zoals u weet investeren wij al jaren in het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in onze kwetsbare buurten. In 2010 zijn de wijken De Hoeken en De HovenA/Viekslag aangewezen als 40+ aandachtswijk. Deze aanwijzing wordt gegeven als buurten al decennia aantoonbaar onder druk staan. Helaas was en is dit het geval bij deze buurten. Niet alleen het Rijk (€ 2 min.), maar ook Stichting Havensteder (€ 7,6 ton) en wij als gemeente (€ 3,6 min.) hebben als partners flink geïnvesteerd in de aanpak Buurten met Uitzicht (BMU). Met het afronden van BMU is na 4 jaar een solide basis ontstaan om de leefbaarheid structureel verder te verbeteren. Daar zijn wij samen met onze partner Stichting Havensteder en bewoners hard mee bezig, met name in de Hoeken. De 3 Hoekenflats (in totaal 1344 woningen) kunnen gekenmerkt worden als een klein dorp waar ongeveer 2.750 inwoners heel dicht op elkaar wonen. Het gedrag en de leefstijl van bewoners heeft een grote impact op de leefbaarheidsbeleving. Voorbeelden daarvan heeft u onlangs geconstateerd tijdens uw bezoek aan de Hoeken. Naar aanleiding van uw observaties heeft u een aantal vragen die we graag beantwoorden.

Vraag 1
Heeft uw college inmiddels ook gesignaleerd, dat vervuiling en vernieling in en rond de Hoeken zich de laatste tijd in toenemende mate manifesteert?

Antwoord
Wij constateren een lichte toename van vervuiling in de Hoeken. Ondanks dat er meerdere vuilcontainers zijn geplaatst, speciale opslagruimten aanwezig zijn om groot afval tijdelijk op te slaan en de Stichting Capelle Werkt het bruin- en witgoed iedere week ophaalt en dat de vuilcontainers 3 keer per week worden geleegd, constateren wij dat er helaas ook afval naast de afvalcontainer en de grofvuilhokken wordt gedeponeerd. Die vervuiling wordt niet zozeer veroorzaakt door de kwaliteit van de aanwezige voorzieningen en faciliteiten, maar door menselijk gedrag.

Vraag 2
Zo ja, kunt u dan aangeven welke verklaring u daar voor heeft als het gaat om de buitenruimten en de winkelwagentjes-overlast? Zo nee, hoe beoordeelt u dan de observaties van de PvdA?

Antwoord
De zorgen over de overlast delen wij. Daarom geven wij samen met Stichting Havensteder en in samenspraak met betrokken bewoners veel aandacht aan de Hoeken. Dit is in het interview met Radio Capelle door een aantal bewoners bekrachtigd. De bewoners hebben in het interview met Radio Capelle aangegeven dat ze absoluut niet het gevoel hebben door de gemeente, Havensteder of de politiek in de steek te zijn gelaten. Integendeel zelfs, zij zijn blij met alle aandacht en steun die er is.
Er is een aantal verklaringen voor uw bevindingen:
1. Voorheen konden bewoners hun afval deponeren in vuilcontainers in een besloten ruimte in de flats zelf. De vuilcontainers zijn naar buiten geplaatst en worden weliswaar vaker dan elders in de gemeente geleegd (3x per week), maar afval is nu meer zichtbaar voor de omgeving. Bovendien komen er ook "afvaltoeristen" van buiten de Hoeken die hun afval in de containers gooien. Binnenkort zullen de containers afgesloten worden en kunnen alleen bewoners van de Hoeken hun afval nog kwijt in de containers. Bovendien moeten bewoners nog wennen aan de nieuwe manier van inzameling. Niet alles past meer in de containers en daardoor zitten ze ook af en toe verstopt. Dit is overal het geval in de eerste periode nadat is over gegaan van bovengrondse op ondergrondse containers.
2. De meldingsbereidheid t.o.v. het verleden is toegenomen. Dit komt doordat er hard is gewerkt aan het creëren van een hogere meldingsbereidheid, onder andere door het aangaan van coalities met bewoners. Met name op de Facebookpagina "Hart voor de Hoeken" worden meldingen gedaan, waardoor er meer zicht is op de daadwerkelijke problematiek.
3. De problematiek met betrekking tot de overlast van rondslingerende winkelwagentjes is bij ons en de winkeliers bekend. Hierover wordt intensief gesproken over mogelijke oplossingen door gemeente, Havensteder en de winkeliers. Er wordt onder andere gesproken over het aanbrengen van een magneetstrip waardoor het niet meer mogelijk is om winkelwagentjes mee te nemen, net zoals bij winkelcentrum De Terp. In de tussentijd hebben de winkeliers iemand in dienst genomen die op gezette tijden de winkelwagentjes ophaalt en terugbrengt. Wellicht moeten er afspraken gemaakt worden om de frequentie te verhogen. De druk naar de winkeliers zal worden opgevoerd om goede maatregelen te nemen.
- In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 2:14, lid 1, is opgenomen dat het college een gebied kan aanwijzen waarbuiten het verboden is winkelwagens met zich te voeren. Vanwege de overlast die het gebruik van winkelwagens in de Hoeken met zich meebrengt, wordt een dergelijke aanwijzing voorbereid door de stadsmarinier en de afdeling Stadsbeheer. Naar verwachting zal deze voor de zomer van 2016 in werking kunnen treden.

Vraag 3
Er van uitgaande dat u het door de PvdA geschetste beeld onderschrijft, welke maatregelen gaat u nemen om het door u als positief bestempelde eindresultaat van Buurten Met Uitzicht te bestendigen en uit te bouwen? Met wie? En op welke termijn?

Antwoord
De thema's Schoon, Heel en Veilig in De Hoeken hebben onze constante aandacht. Deze thema's zijn de basisrandvoorwaarden voor een goed leefbaarheids- en veiligheidsniveau. Als we niet investeren in de basis hebben andere sociale interventies geen effect. In maart 2015 is BMU beëindigd, maar wij hebben geconstateerd dat de problematiek in de Hoeken en in de Hoven/Wiekslag, die in de afgelopen decennia is ontstaan, niet in 4 jaar tijd volledig opgelost kon worden. Wel is een basis gelegd, waarop bewoners, professionals, Stichting Havensteder en de gemeente de komende jaren verder kunnen bouwen. De vervolgacties zijn ondergebracht in het Actieplan Buurten Bewoners Plus!. Stichting Havensteder maakt samen met de stadsmariniers en andere professionals onderdeel uit van het team. Dit jaar zal ingezet worden op een nog integralere methodiek, die leidt tot het verbeteren van de integrale aanpak door problemen en resultaten te meten zodat we, waar nodig, nog sneller kunnen bijsturen.
Zoals u al weet hebben we al meerdere maatregelen genomen. De vervuilingsproblematiek wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het gedrag van een deel van de bewoners. We betrekken daarom bewoners actief bij het verbeteren van de buurt. Het bewonerscomité Hart voorde Hoeken start samen met de buurtcoach van Buurtkracht een afvalpreventieproject om het gedrag van de bewoners positief te beïnvloeden. Het doel is de hoeveelheid afval te verkleinen en rondslingeren te voorkomen. Daarnaast maakt de groep "Powerfull Women" 1 keer per maand de omgeving rondom de Hoeken schoon. Daarnaast willen we met de inzet van de Wbmgp (de zgn. Rotterdamwet) nieuwe bewoners aantrekken die oog hebben voor hun directe (leef)omgeving en bereid zijn om zich maatschappelijk in te zetten, zodat sociale initiatieven sneller van start kunnen gaan en de sociale cohesie (en daarmee de leefbaarheidsbeleving) zal toenemen. Dit instrument wordt alleen maar verleend als er al vele initiatieven en investeringen zijn gedaan om de leefbaarheid op niveau te krijgen, maar de betreffende buurt nog niet zelfstandig het leefbaarheidsniveau op peil kan houden. Uw observaties onderschrijven helaas de noodzaak
van de Wbmgp.

Vraag 4
In aanvulling op vraag 3: Heeft u al met Havensteder contact gehad over de negatieve ontwikkeling? Zo ja, wat is daarvan het resultaat?

Antwoord
Ja. Wij zijn voortdurend in gesprek met onze partner Stichting Havensteder om de leefbaarheid op het juiste niveau te krijgen en houden. Schoon, Heel en Veilig vormt immers de kern van de samenwerking. Iedere 2 weken vindt het overleg Samenwerken Op Straat (SOS) plaats waar deze thema's de kern van het overleg vormen. Diverse partijen maken onderdeel uit van dit overleg, zoals de stadsmarinier, unit Handhaving & Vergunningen, Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting Havensteder en de wijkagent. In deze overleggen vindt informatie-uitwisseling plaats, wordt gezocht naar concrete oplossingen en worden werkafspraken gemaakt.

Vraag 5
Zo nee, bent u bereid Havensteder aan te spreken op de door bewoners, professionals en de PvdA-fractie gesignaleerde negatieve ontwikkelingen in en rond de Hoeken en haar op haar verantwoordelijkheden en voornemens te wijzen zoals weergegeven o.a. in het E-book dat is samengesteld aan het eind van het project BMU?

Antwoord
Zoals blijkt uit onze antwoorden op de vorige vragen werken we nauw samen met onze partner Stichting Havensteder. Wij geven beiden een hoge prioriteit aan een goede leefbaarheid en zijn ons bewust dat Schoon, Heel en Veilig basisvoorwaarden zijn om dit te bereiken. Wij hebben al veel georganiseerd en geïnvesteerd om dit te realiseren. Een groot deel van de bewoners ervaart dit ook en een groeiend aantal zet zich in om de leefbaarheid en (sociale) veiligheid te vergroten. Als college hebben wij veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van deze bewoners. Uiteindelijk staat het en valt het succes van onze inzet met het gedrag van de bewoners. Wij zijn dan ook benieuwd naar uw suggesties waarmee u denkt het gedrag van bewoners positief te beïnvloeden en zo mogelijk hun betrokkenheid te vergroten.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 20 februari 2016